fbpx

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, TEIKIANT SPORTO KLUBO PASLAUGAS

 1. Klientui siekiant sudaryti Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), Paslaugų teikėjas vykdant sudarytą Sutartį, Paslaugų teikėjas renka ir tvarko duomenis, reikalingus tokios Sutarties sudarymui ir vykdymui.
 2. Aukščiau nurodytu tikslu ir pagrindu renkami šie Klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, gimimo data (nepilnamečio lankytojo, kurio naudai Klientas sudaro Sutartį), adresas, telefono numeris;
 • paslaugų teikimo vieta;
 • su paslaugų pirkimu susijusi informacija (mokėjimo(-ų) data(-os), pasirinktas paslaugos variantas, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida, banko sąskaitos Nr., bankas;
 • informacija apie naudojimąsi paslaugomis;
 • informacija apie atliekamus mokėjimus už paslaugas, pradelstus mokėjimus.

 1. Tuo atveju, jeigu sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, tvarkomi asmenų, kurie naudosis paslaugomis, vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, el. paštų adresai, darbovietė, o taip pat juridinio asmens atstovo, sudariusio sutartį, vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas.
 2. Klientui siekiant sustabdyti ir /ar pratęsti narystę dėl ligos ir savanoriškai pateikus šią informaciją (t.y. jo aiškaus valiniais veiksmais išreikšto sutikimo pagrindu), Paslaugų teikėjas renka ir tvarko informaciją apie ligos laikotarpį. Šios informacijos pateikimas nėra privalomas, tačiau jos nepateikus Klientas netenka teisės sustabdyti ir / ar prasitęsti narystės galiojimo ligos pagrindu.
 3. Aukščiau nurodyti duomenys saugomi 4 metus nuo Kliento narystės galiojimo pabaigos. Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Paslaugų teikėjas Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galime tvarkyti ir savo teisėtų interesų pagrindu, jeigu Jūs neišreiškiate savo nesutikimo dėl tokio tvarkymo, sudarydami su mumis Sutartį.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: telefono numeris, el. pašto adresas.
 3. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje arba informavę mus el. paštu: info@sportimore.lt .
 4. Mes taip pat naudojamės Facebook, Instagram, Linkedin, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.
 5. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu naudojami tol, kol nėra gaunamas nesutikimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo / sutikimo atšaukimas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

 1. Siekdami užtikrinti Paslaugų teikėjo, mūsų darbuotojų, Klientų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes sporto klubo patalpose (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas, soliariumų patalpas) ir teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą.
 2. Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų ir trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu
 3. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.
 4. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmenų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 dienų nuo užfiksavimo dienos, o po to ištrinami. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina Paslauų teikėjo ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

VERSLO PARTNERIAI, KONTRAHENTAI

 1. Paslaugų teikėjas taip pat tvarko verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su Paslaugų teikėju užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • Administruojant ir valdant finansinius atsiskaitymus su fiziniais asmenimis, turinčiais ne darbo santykių su Paslaugų teikėju, juridiniais asmenimis, teikiančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis;
 • Plėtojant ir užtikrinant Paslaugų teikėjo teisėtus interesus;
 • Paslaugų teikėjui ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų (teisėtas Paslaugų teikėjo interesas);
 • Paslaugų teikėjui vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

 1. Paslaugų teikėjui šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis ar verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


  DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI
   

 2. Paslaugų teikėjas gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: piršto atspaudo duomenų apdorojimo, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina pagal sudarytas sutartis.
 3. Jeigu Klientas atsiskaitymui už paslaugas pasirenka E. Sąskaitą, siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Kliento asmens duomenys perduodami E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.
 4. Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų mes galime perduoti informaciją apie Klientą (jo asmens duomenis) ir kitą informaciją, susijusią su įsiskolinimu, teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslu.
 5. Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, sutarčių šalims tiek, kiek tai susiję su Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų ar įprastinės veiklos vykdymu.
 6. Paslaugų teikėjas informuoja, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Paslaugų teikėjas užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti už EEE ribų tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas, numatytas taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis teisės aktuose. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami už EEE ribų, o taip kitais susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu: info@sportimore.lt
 7. Paslaugų teikėjas turi pareigą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rinkti ir teikti Jūsų asmens duomenis kompetentingoms institucijoms ir kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus (pvz., VMI, SODRA, policijai, kitoms kompetentingoms įstaigoms, institucijoms, organizacijoms) ar reikalinga pagal sutartis (pvz. draudimo sutartį dėl draudiminio įvykio).
 8. Asmens duomenys be atskiro duomenų subjekto sutikimo taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai, o taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 1. Ilgesnis nei nurodyta aukščiau tekste Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Paslaugų teikėjas galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Laikantis teisės aktuose nustatytų prievolių;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
  KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

 1. Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu;

 1. Teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir pateikti jai skundą.
 2. Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti ir / ar skundą pateikti galite susisiekdami su Paslaugų teikėju el. paštu info@sportimore.lt ar asmeniškai pristatydami prašymą įgyvendinti teises į lankomą Paslaugų teikėjo sporto klubą. Jūsų tapatybės patvirtinimui, kartu su prašymu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą; pateikiant prašymą el. paštu – atitinkamo dokumento skenuotą versiją.
 3. Paslaugų teikėjas, gavęs Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Paslaugų teikėjas turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

 1. Jei Jums kyla su Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@sportimore.lt .
 2. Paslaugų teikėjas, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: MB „Sportimore“; Įmonės kodas: 305350114; Adresas: Žalgirio g. 88-208, Vilnius; Telefonas: +370 647 29344; El. paštas: info@sportimore.lt; Tinklalapis: www.sportimore.lt